• puppu

    1

    Nel catanese, dispregiativo usato per riferirsi a una persona omosessuale o, semplicemente, poco mascolina.

    Cfr. ricchione

    Esempi

    • «Ma cu è stu puppu vistutu comu a na fimmina?»

Aggiungi una definizione